Contact us

Load

Reklamační řád

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1          Reklamační řád

1.1.1           Reklamační řád byl vypracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu ENIKA.CZ. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu ENIKA.CZ.

 

1.2           Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1            Reklamační řád je určen Kupujícím - spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží.

 

2.          JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

2.1          Co je to vada Zboží

2.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.1.2            Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

2.2          Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1            Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a)    u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c)    v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

 e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.2.2            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

2.3          Na co má Kupující - spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1            Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 a)    pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

 b)    pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),

 c)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 d)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2            Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.3.3            Bezplatné odstranění vady Zboží

2.3.4            Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 a)    není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

 b)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 c)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.5            Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 - 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 - 2.3.3, ale

 a)    Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

 b)    Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

 c)    zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6            Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

 

2.4          Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.4.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.5           Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

 

3.          JAK RELAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

3.1          Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího reklamace@enika.cz, nebo telefonicky na telefonický kontakt +420 493 773 332. Dalšími možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu pro doručování uvedenou v čl. 4.2.1.

 

3.1.2            Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.6.

 

3.2          Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1            V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

3.2.2            Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.2.3            Pokud je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.2.4            Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.2.5            Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.3          Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1            Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.1.

3.3.2            O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 a)    datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

 b)    důvody reklamace;

 c)    způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

 d)    výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

 e)    zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

 f)     zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

4.          PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

4.1          Kontaktujte nás

4.1.1            Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Mobil: +420 493 773 332

Mail: reklamace@enika.cz

4.2          Reklamace

4.2.1            Reklamované zboží zasílejte na adresu:

ENIKA.CZ

Reklamační oddělení

Vlkov 33

509 01 Nová Paka

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

4.3          Reklamace v autorizovaném servisu

4.3.1            K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

 a)    Kupní doklad (fakturu)

 b)    Záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem

 c)    Popis závady

 d)    Kontakt na Vaši osobu

4.4          Lhůta vyřízení reklamace

4.4.1            Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

4.4.2            Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

4.4.3            Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

4.5          Poplatky

4.5.1            S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

4.6          Náklady na dopravu reklamovaného zboží

4.6.1            Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

 a)    Reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.

 b)    Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží

 c)    Písemně doložíte výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

4.6.2            Úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš účet.

4.6.3            Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

4.7          Převzetí reklamovaného zboží

4.7.1            Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

4.7.2            V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

4.7.3            Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: reklamace@enika.cz). 

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2017.

Log In

Forgot your password? Don't worry. We will send you a new one.
Not registered yet? Create new account