Contact us

Load

Obchodní podmínky e-shopu ENIKA.CZ, pro smlouvy uzavřené na dálku

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

Kontaktní údaje

Název provozovatele: ENIKA.CZ s.r.o. (dále jen Prodávající)
Sídlo firmy: Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha 9
IČO: 28218167
DIČ: CZ28218167
Společnost zapsaná: u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 133 264
telefon: +420 493 773 311
fax: +420 493 773 322
e-mail: prodej@enika.cz
Adresa distribučního skladu: Vlkov 33; 509 01 Nová Paka
Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Provozní doba infolinky: pondělí–pátek: 8 – 16:30

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ENIKA.CZ s.r.o., se sídlem Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha 9, IČ 28218167, spol. zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 133 264(dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.enika.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána Kupujícímu společně s objednaným zbožím.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy mezi Prodávajícím a klientem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.enika.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Daňový doklad bude obsahovat základní údaje smlouvy a Kupující jej obdrží při převzetí zboží nebo služby, případně e-mailem po připsání úhrady na účet Prodávajícího.
  4. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.enika.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen většiny položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH a všech souvisejících poplatků. V případě, že ceny uvedeny nejsou na webových stránkách, poskytne je prodávající na vyžádání. Nabídka prodeje zboží, informace o jeho dostupnosti a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
  2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
  3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  4. Objednávat je možno následujícími způsoby: prostřednictvím elektronického obchodu www.enika.cz (dále jen e-shop).
  5. Po odeslání objednávky zákazníkem Prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena a stává se pro obě strany závaznou. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.enika.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.
  7. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
  8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  9. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
  10. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
  11. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu (spotřebiteli) až, jakmile mu věc předá dopravce.
  12. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
  14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnily nakládat.
  18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 3. Sdělení před uzavřením smlouvy

  Prodávající výslovně informuje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického) připojení dle podmínek operátora Kupujícího. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, (to se netýká příp. smluvní přepravy). Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího. Případnou povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu Prodávajícímu se týká v případě požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány. Ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje Prodávající a jsou uváděny bez DPH. Nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. V příp. osobního odběru v sídle firmy je náklad na expedici 0 Kč. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o, kupní smlouvu ode dne převzetí zboží. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, případně může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  zde . Prodávající spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  o poskytování služeb, které Prodávající splnily s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

  o dodávce novin, periodik nebo časopisů

  o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archívu Prodávajícího, přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu

 4. Platební podmínky a cena zboží
  1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

   platba v hotovosti 

   platba předem bankovním převodem

   na dobírku při doručení zboží

   Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
  2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
  3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
  6.  Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Ceny jsou uvedené bez DPH. Poplatky za dopravné, dobírku a náklady na komunikaci na dálku nejsou zahrnuty.
  8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
  9. Prodávající má právo výjimečně požadovat u některého zboží úhradu předem (před objednáním u dodavatele).
 5. Přeprava a dodací podmínky
  1. Možnost dodání zboží:

   osobní odběr zboží může převzít kupující ve výdejním místě společnosti ENIKA.CZ s.r.o. na adrese Vlkov 33, 509 01 Nová Paka

   zasílání přepravní službou po celé ČR

  2. Cenu přepravy a balného účtuje prodávající ve faktuře samostatně. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky a krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodej@enika.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti ENIKA.CZ s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
  2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
  3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  4.  Prodávající umožňují spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na e-mail: prodej@enika.cz, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem) a to na adrese Prodávajícího.
  5.  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

   Adresa pro doručení zboží:

   ENIKA.CZ s.r.o.

   Vlkov 33

   509 01 Nová Paka

   Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na výše uvedenou adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s originálem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky v hodnotě zakoupeného zboží, které od Kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený).  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Prodávající však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. 
  7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
  9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

   použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

   nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

 7. Odpovědnost za vady a záruka
  1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  3. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky Prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.
  4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 7.2, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).
  5. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.
  6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
  7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
  10. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
  11. O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 7 kalendářních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
  12. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady na odstranění vady opravou věci na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy
  14. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.
  15. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůžou dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  17. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, můžou Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
  18. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  19. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  20. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
  21. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  22. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  23. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
  24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost
 8. Bezpečnost a ochrana informací
  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email prodej@enika.cz.
  2. Prodávající můžou dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies  zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: prodej@enika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, místně příslušnými Prodávajícímu.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí nabývají platnosti a účinnosti od 1. 1. 2014.
 10. Možnost mimosoudního řešení sporů
  1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách  www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
  2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
  3. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 

Reklamační řád

 

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1          Reklamační řád

1.1.1           Reklamační řád byl vypracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu ENIKA.CZ. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu ENIKA.CZ.

 

1.2           Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1            Reklamační řád je určen Kupujícím - spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží.

 

2.          JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

2.1          Co je to vada Zboží

2.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.1.2            Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

2.2          Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1            Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a)    u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c)    v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

 e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.2.2            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

2.3          Na co má Kupující - spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1            Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 a)    pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

 b)    pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),

 c)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 d)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2            Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.3.3            Bezplatné odstranění vady Zboží

2.3.4            Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 a)    není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

 b)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 c)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.5            Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 - 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 - 2.3.3, ale

 a)    Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

 b)    Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

 c)    zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6            Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

 

2.4          Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.4.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.5           Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

 

3.          JAK RELAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

3.1          Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího reklamace@enika.cz, nebo telefonicky na telefonický kontakt +420 493 773 332. Dalšími možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu pro doručování uvedenou v čl. 4.2.1.

 

3.1.2            Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.6.

 

3.2          Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1            V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

3.2.2            Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.2.3            Pokud je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.2.4            Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.2.5            Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.3          Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1            Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.1.

3.3.2            O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 a)    datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

 b)    důvody reklamace;

 c)    způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

 d)    výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

 e)    zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

 f)     zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

4.          PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

4.1          Kontaktujte nás

4.1.1            Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Mobil: +420 493 773 332

Mail: reklamace@enika.cz

4.2          Reklamace

4.2.1            Reklamované zboží zasílejte na adresu:

ENIKA.CZ

Reklamační oddělení

Vlkov 33

509 01 Nová Paka

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

4.3          Reklamace v autorizovaném servisu

4.3.1            K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

 a)    Kupní doklad (fakturu)

 b)    Záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem

 c)    Popis závady

 d)    Kontakt na Vaši osobu

4.4          Lhůta vyřízení reklamace

4.4.1            Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

4.4.2            Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

4.4.3            Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

4.5          Poplatky

4.5.1            S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

4.6          Náklady na dopravu reklamovaného zboží

4.6.1            Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

 a)    Reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.

 b)    Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží

 c)    Písemně doložíte výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

4.6.2            Úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš účet.

4.6.3            Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

4.7          Převzetí reklamovaného zboží

4.7.1            Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

4.7.2            V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

4.7.3            Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: reklamace@enika.cz). 

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2017.

Log In

Forgot your password? Don't worry. We will send you a new one.
Not registered yet? Create new account